کاربر:1024

طبقه بندی خطوط رند: ( انواع خط رند )

رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد مانند: 9559*****09 و یا 531 * 135**09
  رند پله ای از اول  
  خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (بصورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد مانند:  
  رند پله ای از آخر  
  خطوطی هستند که دست کم 4رقم از آنها در انتهای خط (بصورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد مانند : 5253*****09  
  نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد بعنوان مثال 4348 یا 5459 اما شماره هایی مثل4352 یا 5467 در این طبقه قرار نمی گیرند. همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد مثل *218718**09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد مثل 282283***09  
  رند ترازویی  
  خطوطی هستند که رقم میانی 7 رقم آنها متفاوت و 3رقم قبل از عدد میانی و 3رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو نمونه خط ترازویی :754 * 754**09  
  رند تاریخ تولدی  
  خطوطی هستند که 4رقم اول و یا 4 رقم آخر آنها مطابق با یکی از سالهای تاریخ شمسی باشد. نمونه ای از خطوط تاریخ تولدی عبارتند از 1360*****09 و یا ***1372**09  
  رند ترتیبی از اول  
  خطوطی هستند که دست کم 3رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره بصورت مرتب و پشت سر هم باشد . البته تعداد این ارقام مرتب هرچه بیشتر از 3رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است. نمونه خط ترتیبی از اول : ****123**09  
  رند ترتیبی از آخر  
  خطوطی هستند که دست کم 3رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط بصورت مرتب و پشت سر هم باشد . البته تعداد این ارقام مرتب هرچه بیشتر از 3رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است. مانند : 12345****09  
  نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند بصورت معکوس نیز باشد مانند 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.  
  رند تکرار پیش شماره  
  خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار ( مثل 0912، 0935 و ...) تکرار شده است مانند : 0938***0912  
  رند تکرار 2 رقم یکی  
  خطوطی هستند که در آنها دست کم 4رقم و حداکثر 6رقم بصورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است مانند : 6600*****09 و یا 885522*** 09  
  رند جفت جفت از اول  
  خطوطی هستند که 4رقم اول آنها پس از پیش شماره بصورت یک زوج تکراری باشد مانند : ***4545**09  
  <رند جفت جفت از آخر  
  خطوطی هستند که 4رقم انتهای آنها بصورت یک زوج تکراری باشد مانند : 5252*****09  
  رند حروفی  
  خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشیهای تلفن ثابت یا همراه، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد. مانند شماره 6642623**09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا 1118252**09 که چهار رقم آخر آن با کلمه  
  رند 3جفت از اول  
  خطوطی هستند که 6 رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره بصورت زوج تکراری باشد مانند : *181818**09  
  رند 3جفت از آخر  
  خطوطی هستند که 6رقم آخر آنها بصورت زوج تکراری باشد مانند : 929292***09  
  رند ده دهی از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره، شماره های دهگان به صورت مضربهای ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضربهای ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد ( مثل2030 یا 3020) مانند: ***7070**09 و یا ***4030**09  
  رند ده دهی از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضربهای ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضربهای ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد ( مثل 2030یا3020) مانند: 8090*****09 و یا 3030*****09  
  رند گفتاری  
  خطوطی هستند که 6 رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا 6 رقم آخر آنها پس از کد بصورت 2 جفت 3 رقمی یکسان باشد. مانند : *400400**09 و یا 522522 *** 09  
  رند هزاری از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 1000، 2000 و ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند مانند : ***2500**09 و یا ****1000**09  
  رند ده هزاری از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد 10000، 20000 و ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند مانند : ***10000**09  
  رند هزاری از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 1000، 2000 و ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند مانند : 2005*****09 و یا 1000*****09  
  رند ده هزاری از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد 10000، 20000 و ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند مانند : 50000****09  
  رند میلیونی  
  خطوطی هستند که می توان آنها را بصورت یکجا بعنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد مانند: 9000009**09  
  رند 3رقم یکی از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 3رقم یکسان تکرار شده است مانند: ****555**09  
  رند 4رقم یکی از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 4رقم یکسان تکرار شده است مانند: ***5555**09  
  رند 5رقم یکی از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 5رقم یکسان تکرار شده است مانند: **55555**09  
  رند 6رقم یکی از اول  
  خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره 6رقم یکسان تکرار شده است مانند: *555555**09  
  رند 3رقم یکی از وسط  
  خطوطی هستند که 3رقم از ارقام میانی آنها یکسان است. مانند : **444****09  
  رند 4رقم یکی از وسط  
  خطوطی هستند که 4رقم از ارقام میانی آنها یکسان است مانند: *6666****09 و یا **6666***09  
  رند 5رقم یکی از وسط  
  خطوطی هستند که 5رقم از ارقام میانی آنها یکسان است مانند : *77777***09  
  رند 3رقم یکی از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها 3رقم یکسان تکرار شده است مانند : 555******09  
  رند 4رقم یکی از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها 4رقم یکسان تکرار شده است مانند : 5555*****09  
  رند 5رقم یکی از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها 5رقم یکسان تکرار شده است مانند : 55555****09  
  رند 6رقم یکی از آخر  
  خطوطی هستند که در انتهای آنها 6رقم یکسان تکرار شده است مانند : 555555***09  
  رند 7 رقم یکی  
  خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است  
  رند تاریخ تولدی  
  خطوطی هستند که ابتدا یا انتهای شماره بصورت تاریخ تولد درج می گردد  
  رند سایر  
  خطوطی هستند که با قائده های فوق فرق دارند  

همراه اول


 

 

 


مجموعه مطالب سایت

آموزش ها
تبلیغات
رهنمای خرید

سایت های مرتبط

ایرانسل
تعریف خط رند
مبین نت

لینک دوستان

بانک مشاغل ایران - بیحابز
پارت کلیک
سایت سازان
میهن داکیومنت

سیمتل - پایگاه کشوری سیمکارت

 

 سیمتل - پایگاه کشوری سیمکارت

 سیمتل - پایگاه کشوری سیمکارت


1396/03/9 5/30/2017 1:46:30 PM ای پی شما: 54.158.221.251